Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden.
Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.
1. Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.
2.De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel rechtop schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geƫerbiedigd worden.
3.De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.
4.De goederen reizen steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Extra kosten van spoedverzending zijn eveneens steeds ten laste van de koper. Levering is onderhevig aan het gangbare tarief.
5.Behoudens tegenstrijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen betaalbaar te Wommelgem, contant binnen de 8 dagen na factuurdatum, mits acceptatie door onze kredietafdeling. Cheques, wissels of andere middelen van betaling zijn steeds betaalbaar te Wommelgem en brengen geen schuldvernieuwing voort.
6.De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.
7.Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.
8.Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigde saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden evenals een intrest af van 2% per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 15 % van het nog verschuldigd saldo, met minimum van 50,- Euro, te eisen ten titel van forfaitaire schade-vergoeding, uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.
9.In afwijking van artikel 1583 BW blijft “In ’t woefke” eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom, intresten en of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden.Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.
10.Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.
11.Alle bedingen worden uitgelegd ten voordele van “In ’t woefke”, de verkoper.
12.Als verkoper wordt verstaan “In ’t woefke”, als koper de klant.
13.Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen, voor zowel nationale als internationale transacties.
14.Wij willen er de nadruk opleggen dat bij een eventuele uitvoer van producten en documentatie van Amerikaanse oorsprong de bepalingen van het US Department of Commerce opgevolgd moeten worden.